Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2018

zvr
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
zvr
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viaxannabelle xannabelle
zvr
5888 f341 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialubiew0 lubiew0
zvr
Jestem w ciemności i próbuję widzieć jasno.
— Albert Camus – Dżuma
Reposted fromnyaako nyaako vialikearollingstone likearollingstone

January 23 2018

2295 6489 390

Are we really so different that we must be horrified of one of them uncovered, and completely okay with the other?

this is now my most favorited post ever

Reposted fromgubolev gubolev viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 21 2018

zvr
zvr
2077 baef 390
Reposted fromqb qb viajointskurwysyn jointskurwysyn
zvr

Jej śmierć ma szesnaście lat

Konając we krwi na bruku
skąd ma wiedzieć, że kona.
Jest tak szczelnie wypełniona młodością,
że nawet jej konanie jest młode.

Nie umie umierać. Umiera przecież
pierwszy raz.

— Anna Świrszczyńska, "Budowałam barykadę"
Reposted from1923 1923 viajointskurwysyn jointskurwysyn
zvr
1392 c77c 390
Reposted fromkluczka kluczka viajointskurwysyn jointskurwysyn
zvr

January 17 2018

zvr
7501 7ce8 390
Reposted fromolaosa olaosa viavigil vigil
zvr
7740 964d 390
Reposted from4777727772 4777727772 viavigil vigil

January 16 2018

1742 f727 390
Reposted fromsexgenderbody sexgenderbody
1317 8557 390
Reposted fromsexgenderbody sexgenderbody
1277 abf0 390
Reposted fromsexgenderbody sexgenderbody
4457 a195 390

black-to-the-bones:

This is the kind of truth that nobody would tell you

Reposted fromsexgenderbody sexgenderbody

January 15 2018

zvr
7263 3b1b 390
Reposted byGummiBonBonstraycat

January 14 2018

zvr
6872 12db 390
Reposted from4777727772 4777727772
zvr
6905 d6bd 390
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl