Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2018

zvr
9450 894c 390
Reposted from4777727772 4777727772

June 05 2018

4745 b684 390

raattles:

hahahahahahahahahahaha its tiny fucking legs hahahahahahahahahahaaaaa

zvr
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
5595 0a05
zvr
zvr
zvr
Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens.
— William Wharton - "Ptasiek"
zvr

artinparsi: Mount Damāvand a potentially active volcano, is a stratovolcano which is the highest peak in Iran and the Middle East as well as the highest volcano in Asia. It also has a special place in Persian mythology and folklore.

zvr
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
zvr
7520 38bf 390
Reposted fromnyaako nyaako viafor-witches for-witches
zvr
5233 f15f 390
Reposted fromfor-witches for-witches
zvr
5244 60a0 390
Reposted fromfor-witches for-witches
zvr
5081 42b9 390
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
zvr
8483 fcde 390
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
zvr
1418 19e7 390
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
zvr
1748 2181 390
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
zvr
1071 e598 390
Reposted fromfor-witches for-witches viawszystkodupa wszystkodupa
zvr
zvr
2572 90b3 390
Reposted from4777727772 4777727772

June 04 2018

zvr
2596 c047 390
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl